PECT EBREBIOSFERA

TERRITORI I ANTECEDENTS

TERRITORI I ANTECEDENTS

Les Terres de l’Ebre és una vegueria formada per les 4 comarques ubicades al tram final del riu Ebre, el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.

És un territori que compta amb una varietat de recursos endògens i característiques naturals que fan que tingui un gran potencial econòmic i de creixement en general. Un dels punts forts de les Terres de l’Ebre és la seva ubicació estratègica a l’eix del corredor mediterrani i al sud de Catalunya, fent de nexe entre Catalunya, l’Aragó i el País Valencià. Per altra banda, combina tres elements naturals com són el riu, el mar i la muntanya que aporten riquesa i valor afegit al territori.

L’any 2013 les Terres de l’Ebre van ser declarades Reserva de la Biosfera de la UNESCO i el 35% de la Reserva està inclòs a la Xarxa Natura 2000, amb tres zones de referència: el Parc Natural dels Ports, el Parc Natural del Delta de l’Ebre i l’Espai d’Interès Natural de la Serra de Cardó.

A partir d’aquests fets, diverses entitats ebrenques estan duent a terme accions enfocades a desenvolupar i millorar l’economia i la competitivitat de les Terres de l’Ebre, per fer front a les particularitats del territori de manera eficient. Una de les actuacions més significatives ha estat la creació de la marca Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera (en vigor des de 2015) com a senyal de qualitat i alineació amb els principis de la Reserva de la Biosfera tant en productes com en serveis característics del territori.

Seguint amb la motivació dels agents territorials per a que les Terres de l’Ebre esdevinguin un territori més desenvolupat i competitiu, s’ha impulsat el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre i, en aquest, la creació de la Plataforma d’Innovació EbreBiosfera.

QUÈ ÉS?

QUÈ ÉS?

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre, PECT EbreBiosfera, està centrat en impulsar els sectors líder amb potencial endogen mitjançant l’ús intensiu de les TIC, la transferència de coneixement i la innovació.

Es desenvolupa en l’àmbit de les Terres de l’Ebre i compta amb la participació d’entitats de les 4 comarques ebrenques, classificades de la següent manera:

  • Socis beneficiaris: Ajuntament d’Amposta, Centre de Difusió Tecnològica Fusta i Moble de Catalunya (CENFIM), Consell Comarcal del Baix Ebre (coordinador del PECT EbreBiosfera), Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), Fundació Agroterritori, Universitat Rovira i Virgili (URV).
  • Socis no beneficiaris: Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i Consell Comarcal de la Terra Alta.

És una iniciativa que promou un canvi en el model econòmic territorial en favor del coneixement, la innovació, la generació d’activitat econòmica i empresarial i l’ocupació de qualitat i es fonamenta en el desenvolupament de la Reserva de la Biosfera com a eix vertebrador del desenvolupament econòmic territorial.

La inversió total del PECT EbreBiosfera és de 2.228.694 euros, dels quals un 50% està finançat pel fons europeu de desenvolupament regional FEDER i un 25% es finança mitjançant la Diputació de Tarragona.  

PROJECTES I OPERACIONS

PROJECTES I OPERACIONS

El PECT EbreBiosfera està format per 4 projectes que se centren en 3 dels 5 eixos prioritaris del PO FEDER Catalunya 2014-2020. Cada projecte es divideix en operacions que són liderades pels socis beneficiaris.

Projecte 1. e-Territori

Op. 1.2. Observatori socioambiental per a la transferència de dades, l’emprenedoria i l’autoavaluació – URV

Projecte 2. Smart Rural

Op. 2.1. Simbiosi rural: banc de terres i de serveis agraris – COPATE

Op. 2.2. Fitoderivats: innovació i cadena de valor agroforestal – COPATE

Op. 2.3. Rural SmartEnergy – COPATE

Projecte 3. Sectors Líders

Op. 3.3. Plataforma per l’impuls del sistema agroalimentari innovador (SAI) – Fundació Agroterritori

Op. 3.4. Creació de dues plataformes generadores de competitivitat en el sector de l’Hàbitat – CENFIM

Projecte 4. Innovació i transferència

Op. 4.1. Creació del FabLab Terres de l’Ebre – Ajuntament d’Amposta

Op. 4.2. Plataforma d’innovació EbreBiosfera – URV

Coordinació

Op. 5. Coordinació i seguiment del PECT EbreBiosfera – Consell Comarcal del Baix Ebre

 

FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER)

FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER)

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és un dels 5 Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (Fons EIE), finançats per la política de cohesió europea, que gestionen conjuntament la Comissió Europea i els països de la Unió Europea i estan alineats amb l’Estratègia Europea 2020 (EE2020).

El principal objectiu del FEDER és reduir les diferències en el nivell de desenvolupament de les diferents regions que hi ha dins de la Unió Europea i, per corregir aquests desequilibris territorials, es presta especial atenció a les regions que compten amb desavantatges estructurals com pot ser la situació geogràfica o la demografia.

Pel que fa a Catalunya, a partir de les diferents estratègies definides (EE2020, ECAT 2020 i RIS3CAT) es va elaborar un Programa Operatiu del FEDER específic, actualment el PO FEDER Catalunya 2014-2020, dotat amb un pressupost de 1.600 milions d’euros (ajut FEDER U.E. de 800 M€). Aquest se centra en tres dels sis àmbits prioritaris de l’ECAT 2020: Innovació i coneixement, dinamisme empresarial i economia verda.

A més a més, els projectes susceptibles de rebre finançament FEDER han de contribuir a les prioritats transversals següents: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent.

El PO FEDER Catalunya 2014-2020 se centra en cinc objectius temàtics, dels onze que estableix la política de cohesió europea per al període 2014-2020:

OT1: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

OT2: Millorar l’ús i la qualitat de les TIC i l’accés a les mateixes.

OT3: Millorar la competitivitat de les PIMES.

OT4: Afavorir la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors.

OT6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos.